Modificació d’horaris dels serveis a la demanda a la comarca del Berguedà

Dilluns, 14 de gener de 2019 a les 00:00

Assumpte: Modificació d’horaris dels serveis a la demanda a la comarca del Berguedà, prestats en el marc de les concessions de servei públic regular de transport de viatgers per carretera L’Espunyola – Puig-reig (V-0829), Berga - Ripoll (V-6454), Berga - La Coma (V-3057), Barcelona - Castellar de n’Hug amb prolongacions (V-6465) i Berga – Solsona (V-6479).

Amb data 19 de desembre de 2018 el director general de Transports i Mobilitat ha resolt:

Antecedents de fet

Primer.- Mitjançant escrit presentat en data 7 de setembre de 2018 el Consell Comarcal del Berguedà va sol·licitar l’adaptació dels horaris dels serveis a la demanda que es presten a la comarca del Berguedà, petició que va ser tramesa a l’empresa SAU Alsina Graells de Auto Transportes.

Segon.- Mitjançant escrit presentat en data 10 d’octubre de 2018 l’empresa SAU Alsina Graells de Auto Transportes va sol·licitar la modificació d’horaris corresponent.

Tercer- En data 16 d’octubre es va donar trasllat als ens locals afectats de conformitat amb el que estableix el Decret 319/1990 de 21 de desembre.

Quart.- El Consell Comarcal del Berguedà mitjançant comunicació de data 22 d’octubre va manifestar que existia un error a la línia Sant Jaume de Frontanyà-Borredà-Vilada-Berga.

Disposicions aplicables

  • Llei 12/1987 de 28 de maig de regulació del transport de viatgers per carretera amb vehicles de motor
  • Decret 319/1990 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de regulació del transport de viatgers per carretera
  • Llei 13/1989 de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 9/2003, de 13 de juny, de Mobilitat Reglament 1370/2007 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2007, sobre els serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i carretera.

Fonaments de dret

Primer.- L’empresa SAU Alsina Graells de Auto Transportes sol·licita adaptar els horaris dels serveis de transport a la demanda que s’efectuen a la comarca del Berguedà per tal de donar compliment a la petició efectuada en aquest sentit per l’esmentat Consell Comarcal.

Segon.- D’acord amb la proposta presentada, la modificació d’aquestes expedicions suposa avançar en 15 minuts els horaris de diverses línies per tal de coordinar amb el servei Berga-Manresa.

Línies afectades: Sant Jaume de Frontanyà-Borredà-Vilada-Berga

  • Castell de l’Areny-Vilada-Berga
  • Castellar del Riu (Espinalbet)-Berga
  • Capolat-Berga
  • Montmajor-l’Espunyola-Avià-Berga (dies no lectius)

Tercer.- Atès que els ens locals afectats no han realitzat cap tipus de manifestació pel que s’entén la seva conformitat amb la proposta presentada.

Per tot l’exposat, Resolc:

AUTORITZAR a l’empresa SAU Alsina Graells de Auto Transportes la modificació dels horaris del servei del Transport a la Demanda del Berguedà en el marc de les comunicacions ateses pels serveis L’Espunyola – Puig-reig (V-0829), Berga - Ripoll (V-6454), Berga - La Coma (V-3057), Barcelona - Castellar de n’Hug amb prolongacions (V-6465) i Berga – Solsona (V-6479).

S’adjunta com annex núm. 1 quadres d’expedicions i d’horaris dels serveis a la demanda a la comarca del Berguedà.”

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada deconformitat amb allò que preveuen els articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, davant el Sr. secretari de Territori i Mobilitat, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la recepció de la present notificació, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

En compliment d’allò previst a l’article 21.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, se us comunica que en cas d’impugnar-se per mitjà de recurs d’alçada la resolució que aquí es notifica, el termini per resoldre’l és de tres mesos i el sentit del silenci administratiu és desestimatori, d’acord amb l’article 122.2 de la mateixa Llei.

El cap del Servei Territorial de Transports de Barcelona, e.f.

Darrera actualització: 19.08.2020 | 13:40