Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat de l'aigua potable al municipi.

Línies de servei: 

  • Captació i potabilització
  • Control sanitari de l'aigua (analítiques)
  • Distribució a l'usuari consumidor (manteniment de la xarxa de distribució de l'usuari)
  • Gestió del servei (altes i baixes, modificacions)
  • Lectura de comptadors 

Persones destinatàries:

Persones usuàries del servei


Cost per l'usuari:

Segons s'estableix en l'article 6 de l'Ordenança fiscal Reguladora del Servei Municipal d'Aigua Potable. 


Cost del servei:

No es disposa actualment. 


Equip tècnic:

Manteniment: Cap de la brigada municipal 

Documentació: Administratiu


Àrea responsable:

Àrea d'obres i serveis


Unitat responsable:

Regidor d'obres i serveis (Josep Portell i Serrat) 


És un servei obligatori:

Si

Com sol·licitar-ho:

Presencialment: Oficines municipals de l'Ajuntament - Plaça Major, 14 

Telemàticament: A través del tràmit instància general, adjuntant els models (d'alta al servei d'aigua o canvi de titular). 

Documentació a aportar: La detallada en el model corresponent. 


Darrera actualització: 20.10.2023 | 10:07